سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم بیسادی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف
محسن کاظمی نژاد – دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش سینتیک تبلورمجدد ورق های مسی تغییرشکلشدید یافته به وسیلهی فرایند پرس در قالب دندانهای محدود شده مورد بررسی قرار گرفته است. سینتیک تبلورمجدد به کمک تست ماکروسختی سنجی ویکرز، محاسبه ی کسر تبلورمجدد و رسم نمودار JMAK مشخص شده است. همچنین در این پژوهش اثر پارامترهای موثر در تبلورمجدد مانند میزان کرنش اعمالی طی پاس های متفاوت، دما و زمان آنیلینگ مورد بررسی قرار گرفته است و سپس انرژی فعال سازی فرایند تبلور مجدد به کمک رابطه ی آرنیوسی و توان اورامی فرایند تبلور مجدد به کمک رابطهیJMAK در شرایط مختلف محاسبه شدهاند.