سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی تاجریان – پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)
مهدی محمدی – پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)
کیومرث قنبری – پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)
سعید شکری – پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)

چکیده:

در این تحقیق، یک بررسی سیستماتیک جهت تعیین سینتیک واکنش HDS میعانات گازی با استفاده از یک کاتالیست تجاریCoMo/γ-Al2O3 انجام شد و پارامترهای عملیاتی فرآیند بهینه گردید. آزمایشات در یک میکرو رآکتور بستر قطرهای(trickle bed) در دمای C 340-280، فشار bar، و سرعت فضایی ۱-۵h-1 (LHSV)انجام گرفت. نسبت هیدر وژن به خوراک مایع(H2/Oil) در این آزمایشات برابر nl/l 125و مقدار ۱۰g کاتالیست استفادهگردید. قبل از انجام تستهای مربوط به تعیین سینتیک، با انجام تستهای مقدماتی اثرات انتقال جرم بر روی واکنش شیمیایی ارزیابی گردید و مشخص شد که در محدوده عملیاتی مورد نظر مقاومت نفوذ حفرهای و مقاومت فیلمی تأثیری در سینتیک واکنش شیمیایی ندارند. سینتیک واکنشHDSبا استفاده از ماده گوگرددار تیوفن و بصورت مدل توانی تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد که درجه واکنشHDS تیوفن در خوراک میعانات گازی برابر ۱/۳ میباشد. انرژی اکتیواسیون واکنش HDS نیز برابر ۷۷/۵۵ kJ/mol تعیین گردید.