سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی ترکمان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی همدان
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی ترکمان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، سازمان جهاد کشاورزی همدان
محمد ترکمان – کارشناس ارشد زراعت، عضوهیات علمی سازمان آموزش و پرورش همدان

چکیده:

برای بررسی و تعیین شاخص های تحمل به خشکی آزمایشی در شرایط دیم وآبی بر روی ۱۸ اکوتیپ داخلی آگروپایرون کریستاتوم در شرایط مطلوب و تنش خشکی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه در ژنوتیپ های آگروپایرون کریستاتوم نشان داد که در شرایط دیم ژنوتیپ های ۲۰۸-S و ۱۷۲۷-P12 و ۴۰۵۶-P4 و ۱۷۲۷-P7 و ۶۱۹-S با مجموع عملکرد ۱۴۵۱ تا ۱۷۷۴ کیلوگرم در هکتار بیشترین ماده خشک علوفه را تولید کردند. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی بر روی شاخص های پنج گانه مقاومت به خشکی دو ژنوتیپ ۶۱۹-S و ۱۷۲۷-P12 مقاوم به خشکی شناخته شدند . در شرایط آبی ژنوتیپ های ۲۰۸-P10 و ۲۰۸-S و ۱۷۲۷-P7 و ۲۰۸-P8 و ۱۷۲۷-P10 بیشترین عملکرد علوفه را دارا بودند که بر اساس شاخص های حساسیت به خشکی ژنوتیپ ۱۷۲۷-P10 با مجموع عملکرد ۱۸۷۵ کیلوگرم در هکتار حساس به خشکی شناخته شد، ولی سایر ژنوتیپ ها با پایداری عملکرد متوسط برای محیط های آبی و دیم شناخته شدند.