سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا میرزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

تشخیص زمان رسیدگی زراعی و تکنولوژیکی چغندرقند از روی شاخص های قابل اندازه گیری در مزرعه قبل از برداشت چغندرقند برای چغندرکار ان و کارخانه قند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در بین عوامل مختلف موثر در رسیدگی تکنولوژیکی چغندرقند، نوع رقم، درجه حرارت محیط، تاریخ کاشت، طول دوره رشد، میزان آبیاری، کود نیتروژن و مدیریت عملیات داشت از مه م ترین عوامل تاثیر گذار در رسیدگی تکنولوژیکی چغندرقند هستند . لذاتحقیقی در قالب دو آزمایش تاریخ کاشت که تاریخ کاشت اول در اولین فرصت و تاریخ کاشت دوم ۳۰ روز پس از آزمایش اول، کشت گردید . داده های مربوط به وضعیت اندام هوایی گیاه مثل تغییرات رنگ برگ و تغییرات غلظت نیترات در دمبرگ در اواخر دوره رشد گیاه، نسبت برگ های زنده به خشک شده و سایر صفات مرتبط طی فصل رشد جمع آوری شد . در ارتباط با ریشه، تغییرات درصد قند، میزان بریکس عصاره ریشه و غلظت ناخالص ی هایپتاسیم، سدیم و نیتروژن مضره و همچنین درصد ماده خشک در خمیر چغند رقند طی فصل رشد اندازه گیری گردید . داده های حاصل، به روش رگرسیون تجزیه شد . نتایج نشان داد که وزن تک ریشه بعنوان متغیر وابسته با قطر ریشه بطور معنی دار همبستگی داشت . مدل ارزیابی وزن تک ریشه با قطر ریشه از یک معادله درجه دوم پیروی می نماید. همبستگی بین راندمان استحصال بعنوان متغیر وابسته با درصد ماده خشک ریشه، معنی دار بود . تجزیه رگرسیونی درخصوص عیارقند بعنوان متغیر وابسته با درصد ماده خشک ریشه همبستگی م عنی داری را نشان داد. با استفاده از معادله های برازش شده بین صفات، می توان از وضعیت عملکرد کمی مزرعه و کیفیت ریشه، برآورد مناسب و قابل قبولی به دست آورد.