سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر امیدواری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
حیدر مسگراف – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فریده گلبابایی – دانشیار علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از عوامل زیان محیط کار که کارگران معادن روباز را در معرضعوارض و بیماریهای مختلفی قرار می دهد، استرسهای حرارتی می باشد. اثرات این عامل با توجه به نوع معدن (روباز – زیر زمینی) می تواند مختلف باشد. در این تحقیق با توجهبه تنوع شاخصهای حرارتی بر آن شدیم تحقیقی با هدف تعیین شاخص بهینه استرسهای گرمایی در معادن روباز انجام دهیم.
در این تحقیق شاخصهای P4SR , CET, Swreq, WBGT در معادن روباز منطقه هرسین استان کرمانشاه ارزیابی گردید. همچنین در این ارتباط شاخصهای استرین حرارتی از قبیل ضربان قلب، دمای عروقی، دمای پوست ارزیابی شد. در این خصوص ۷۳ نفر از کارگران شاغل که از سلامت جسمی برخوردار بودند انتخاب شد. متوسط سنی کارگران انتخاب شده ۲/۱ مثبت و منفی ۳۷ می باشد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که بین شاخص های استرین حرارتی ارزیابی شده و شاخص Swreq , WBGT بیشترین همبستگی وجود دارد و آزمون T.test مشخص گردید ه بین مقادیر بدست آمده از دمای داخلی، پوست و ضربان قلب در محیط های مختلف با شاخص Swreq,WBGT اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.001) با استفاده از نتایج بدست آمده مشخص می گردد که دو شاخص Swreq,WBGT بعنوان شاخص های مناسب برای ارزیابی استرسهای حرارتی محیط می باشد. نتایج بدست آمده با نتایج ارائه شده در مقالات در دسترس مطابقت دارد. بطوریکه malchair در مقاله خود به الگوی بررسی استرسهای حرارتی اشاره نموده که این نتایج با الگوی بدست آمده در این مقاله مطابقت دارد.