سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید سجادیان – کارشناسی ارشد مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات
بابک امین شهیدی – استادیار بخش مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه تهران،
محمد عشایری – کارشناسی ارشد مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات
بهنام صدایی سولا – دانشیار بخش مهندسی نفت، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در مطالعه مخازن شکافدار طبیعی اندازه بلوک از اهمیت بسز ایی در تعین دبی تو لید برخوردار است . در این مطالعه با استفاده از نرم افزار pan system داده های چاه آزمایی یک مخزن شکافدار جهت به دست آوردن اندازه بلوک ها به کار گرفته شده است . با گذشت زمان و افز ایش اختلاف سطح تماس نفت و گاز در ماتر ی س و شکاف، دبی تولید در اثرمکانیزم ر یزش ثقلی مناسب با آن افز ایش می یابد . نتا ی ج بدست آمد ه، تطبیق قابل قبول با اطلاعات حاصل از نمودارگیری داشته که نشانگر دقت روش به کار گرفته شده می باشد