سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فروغ لطفی – کارشناس شیمی آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
جان محمد ملکزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- مربی
علیرضا رایگان شیرازی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- مربی

چکیده:

آب میوه وآب سبزی ها نقش مهمی درتغذیه مردم دارد،آب هویج بدلیل استقبال مردم بخصوص درفصول گرم سال و شرایط خاص وریسک بالایی ازآلودگی موردمطالعه قرارگرفته این مطالعه به منظورتعیین وجودکلیفرم واشرشیاکلی درآب هویج های ارائه شده درمراکزتهیه وتوزیع آب میوه درشهریاسوج درتیرومرداد سال ۱۳۸۴ انجام شد. این مطالعه توصیفی،مقطعی است . ۳۰ نمونه طی دوماه ازکلیه مراکزتهیه وتوزیع آب میوه درشهر یاسوج درتیر ومردادسال ۱۳۸۴ موردمطالعه قرارگرفتند که هر ۱۵ روزیکباربطورمتناوب صبح وعصرنمونه تهیه شد . درهرمرحله نمونه گیری پس ازتهیه نمونه هادرمجاورت یخ در کمترین فاصله زمانی،به آزمایشگاه منتقل وبه روش نه لوله ای بارقت ۱به ۱۰ ازنظروجود کلیفرم واشرشیاکلی مورد آزمایش قرارگرفتند. نتایج نشان دادندکه از ۳۰ نمونه گرفته شده ۱۵ نمونه ازنظرشمارش کلی،(کلیه میکروارگانیسم)فراترازحدمجازآب میوه، و ازنظر شمارش کلیفرم نیزتمامی ۳۰ موردحاوی تعدادبیش ازحدمجازکلیفرم بودند،درحالیکه فقط ۵ نمونه از ۳۰ نمونه موردبررسی ازنظراشرشیاکلی منفی بودندوسایرنمونه ها حاوی اشرشیاکلی بودند،که ازنظراستانداردوجودهرتعدادازاشرشیاکلی در آب میوه غیرمجازمی باشد. ازنظرزمانی بیشترین آلودگی به اشرشیاکلی دربعدازظهر هابوده است. بادرنظرگرفتن استانداردهای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ۱۰۰ % آب هویج های ارائه شده دارای آلودگی کلی فرمی بوده اند .لذالازم است درزمینه آگاه سازی جامعه نسبت به بیماریهاوخطرات ناشی از مصرف آبمیوه های غیربهداشتی اقدام ومسئولین باتدوین آئیننامه هاو قوانینی،نظارت بیشتری براین اماکن داشته باشند.