سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدحسن مبشری – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
غلامرضا خواجه ساهوتی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

همواره بدست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کاری ، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی ، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان، و غیره به منظور ارتقاء رفاه جامعه به گونه ای که افزایش آن به عنوان ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگی انسانها و ساختن جا معه مرفه تر، مد نظر همه صاحبنظران سیاست و اقتصاد می باشد . از آنجا که منابع وعوامل تولید ، یا عاملهای تشکیل دهنده فعالیتهای تولیدی (شامل منابع طبیعی، سرمایه، کار و مدیریت) در هر سرزمینی محدود بوده و احتیاجات بشر روز افزون ، متعدد و نامحدود است ، تقاضا یا مصرف دائماً رو به افزایش بوده وممکن است بعضاً بر میزان عرضه یا تولید برتری و پیشی جسته و فاصله و شکاف بین این دو روز به روز افزایش یابد . بهمین دلیل بهترین و اقتصادی ترین روش استفاده از منابع و امکانات محدود برای پاسخگویی به نیازهای نامحدود بشر وارزش و اهمیت بهره وری یا استفاده بهینه از عوامل تولید، مطرح خواهد شد.
در دهه های اخیر ، افزایش تقاضای آب موجبات نگرانی کاهش سرانه منابع آب تجدیدشونده را با توجه به محدودیت این منابع در نقاط مختلف دنیا فراهم آورده است . لذا بهره برداری از این منابع به شکل مطلوب ، مؤثر و کارآ در جهت تضمین توسعه پایدار ، یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در دنیای امروز میباشد.شایان ذکر است که بهره برداری بهینه از این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران ، شاید بیش از سایر نقاط دنیا اهمیت داشته باشد.
در کشور ما ، وظایف مدیریت منابع آب که شامل مها ر، استحصال، انتقال و توزیع آب میباشد از طرف وزارت نیرو به سازمانهای آب منطق ه ای محول گردیده است . این سازمانها نیز با تشکیل شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی ، وظایف مربوط به انتقال وتوزیع آب را به آنها تفویض نموده اند. در شرکت های مذکور ، فعالیتهای متعددی برای افزایش راندمان و بهره وری از امکانات موجود صورت گرفته است . در این راستا ، خلا ء وجود ابزاری به منظور سنجش واندازه گیری فعالیتهای مذکور و مقایسه میزان مدیریت صحیح آنها ، احساس می گردد . بدین جهت با توجه به ضرورت امر ، در این مقاله سعی گردیده تا ابزاری برای انداز ه گیری ومقایسه کارها و فعالیتهای انجام شده در شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری بطور عام و در شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان بصورت خاص ارائه شود و رتبه نهایی هر کدام نسبت بهم مشخص گردد.