سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید محمد علوی – مدبر عامل اندیشه ابرار- موسسه همکار پارک علم فناوری خراسان
سید محمد جعفر جعفریان راد – کارشناس امور پژوهشی- دانشگاه فردوس مشهد
عطیه نداف – کارشناس ارشد پژوهش- منطقه چهار عملیات انتقال گاز

چکیده:

مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که تحت عنوان " تعیین اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در منطقه چهار عملیات انتقال گاز" از زمستان ۱۳۸۵ شروع و در تابستان۱۳۸۷ به پایان رسید.اجرای این بخش از پروژهش به منظور پاسخ به دو پرسش اساسی زیر بود. چه شاخص هایی برای ارزیابی بهره وری در سطح منطقه چهار عملیات انتقال گاز موثرند؟ کدامیک از این شاخص ها مهم تر بوده و یا دارای وزن و اهمیت بییشتری هستند؟با توجه به تعریف بهره وری در یک سیستم، که حاصل تقسیم ستانده به داده در آن سیستم می باشد.ابتدا با استفاده از نگرش سیستمی، هر یک از واحدهای منطقه چهار عملیات انتقال گاز به صورت یک سیستم تعریف و داده ها،فرایند ها وستانده های هر کدام شناسائی و مشخص گردید.این مهم با مشارکت روئسا و کارشناسان واحدها تصحیح و تکمیل گردید. سپس آندسته از ستانده های واحدها که در سطح بالاتر یعنی سطح قابل تعریف و استفاده بودند انتخاب شدند.همچنین با اقتباس از مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر(Michael Porter Value Chain)، واحدهای منطقه نسبت به فعالیتهائی که انجام می دادند ه سه بخش "فعالیتهای اصلی"، "فعالیتهای پشتیبانی فنی و تخصصی" و "فعالیتهای پشتیبانی مدیریت و عمومی" تقسیم گردیدند و ستانده های منتخب در سطح منطقه نیز حسب ارتباطی که با هر دسته از فعالیت ها داشتند در این سه بخش دسته بندی شدند،آنگاه بای تعیین ستانده هائی که دارای وزن و اهمیت بیشتری در هر دسته بودند، پرسشنامه ای طراحی گردید و تکمیل کنندگان با اولویت گذاری ستانده ها، میزان اهمیت آنها را مشخص نمودند و بدین ترتیب با جمع بندی چهل و هشت پرسشنامه تکمیل شده از سوی مدیران و کارشناسان منطقه،ستانده های مهم تریا به عبارتی دیگر شاخصهای عملکرد مهم تر که همانا صورت کسر شاخص های بهره وری هستند، تعیین گردید.