سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی سعادتی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرحیم ذوالانوار – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان اصغری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شرایط نرمال یک سد زیرزمینی شامل یک سفره عمیق در یک دره با شیب مناسب و وجود تنگه باریک در معبرخروجی است. جهت احداث چنین سدی نیاز به بررسی شاخص هایی از جمله زمینشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی،نیاز آبی، شرایط اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی در منطقه مورد مطالعه می باشد. شاخ صهای مذکور دارای ویژگ یهای ایده آلی هستند که محل انتخابی باید تمام شرایط را در بر داشته باشد. در این تحقیق، مکانهایی جهت ساخت سد معرفی شد که پس از بررسی بر روی چهار محل انتخابی، تنها تنگه حسی نآباد واقع در ١٠٠ کیلومتری استان اصفهان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. معبر خروجی این منطقه بصورت تنگه ای باریک با ضخامت آبرفت کم م یباشد. براساس تجزیه و تحلیل نتایج ژئوفیزیک صورت گرفته در تنگه ضخامت آبرفت و تراز سنگ کف آبخوان بدست آمد که از نتایج آن مقطعی جهت ایجاد سد در تنگه مشخص شد. با اطلاعات جم عآوری شده از این منطقه، آبخوان توسط مدل ٣شبی هسازی و مورد صحت سنجی قرار گرفت. خروج یهای مدل نشان داده (MODFLOW) بعدی با روش تفاضل محدود که با احداث یک مانع به ارتفاع ١٠ متر در تنگه، سطح آب در دشت بالادست در چا ههای مشاهده ای بالا آمده و افزایش حجم مخزن در پشت سد را خواهیم داشت. سیاست مورد نظر جهت ساخت این سد در این مکان، تأمین نیاز آبی بالادست و پایی ندست این تنگه می باشد.