سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش وثوق – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آنا علی نژاد – دانشجوی سال آخر دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن مروتی – دانشجوی سال آخر دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مهمترین شاخص تشخیص جراحات تاندونی و لیگامانی، تغِیرات اندازه . اکوژنیسیته و شکل آنها می باشد .. هدف عمده این تحقیق تعیین اندازه ضخامت، پهنا و مساحت مقطع عرضی تاندون و لیگامان های ناحیه متاکارپ الاغ نژاد آناتولی توسط اولتراسونوگرافی می باشد . ۶ الاغ نژاد آناتولی فاقد لنگش برای این مطالعه انتخاب شدند . اندام قدامی سمت چپ و راست، حد فاصل بین کارپ و مفصل قلمی – بند انگشتی با تراشیدن موهای ناحیه از سطح کف پایی آن آماده انجام کار شد . با استفاده از یک ترانسدیوسر خطی۸ مگاهرتزی و دستگاه اولتراسونوگرافی۱۰۰ Vet Pie Medical6 درFalco سطح مختلف از متاتارس، در الاغهای در حال وزن گیری بر روی اندام، تصاویر عرضی و طولی تهیهگردید . این سطوح به اسامی a 1 b , 1 a , , 2 b , 2 a 3 b , 3 نامگذاری شدند . مساحت مقطع عرضی تاندون ها و لیگامان ها در هر سطح توسط برنامه نرم افزاری Scion Image محاسبه گردید . در اولتراسونوگرافی که بر روی این ۶ مورد اللاغ به عمل آمد مقطع عرضی تاندون خم کننده عمقی انگشتی در تمام سطوح از تاندون خم کننده سطحی انگشتی بیشتر بود و مقطع عرضی لیگامان معلقه از از تاندون خم کنه سطحی انگشتی بیشتر و در تمام سطوح از تاندون خم کننده عمقی انگشتی کمتر بود . بیشترین مساحت مقطع عرضی تاندون خم کننده عمقی انگشتی در پایین ترین سطح مشاهده شد . در ضمن در اندازه تاندون های ذکر شده در اندام حرکتی قدامی چپ و راست در ۶ راس اللاغ مورد آزمایش تفاوت معنی داری مشاهده ن گردید ).P<0/05) در نهایت به نظر می رسد با داشتن اطلاعات دقیق در خصوص آناتومی ساختارهای ناحیه کف دستی در الاغ نژاد آناتولی، بررسی اولتراسونوگرافی ساختارهای این ناحیه قابل انجام می باشد .