سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حجت امامی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران
محمدرضا نیشابوری – استاد دانشگاه تبریز
مهدی شرفاء – استادیار دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

کیفیت خاک معمولا از سه جنبه مورد شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی توجه قرار می گیرد . برای ارزیابی میزان تخریب اراضی یا اصلاح و تعیین نوع فعالیتهای مدیریتی جهت کاربری پایدار کیفیت خاک مهم است . کیفیت فیزیکی خاک به شکلهای مختلفی مشخص می شود . هنگامی که خاکها یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را نشان دهند کیفیت فیزیکی ضعیفی دارند : نفوذ کم آب، رواناب سطحی، سخت شدگی، تهویه ضعیف قابلیت ریشه زنی پایین و قابلیت پایین کارکردن با خاک ( دکستر ).۲۰۰۴ a تخلخل خاک دارای دو بخش است : تخلخل بافتی و تخلخل ساختمانی ) Guerif و همکاران ).۲۰۰۱ تخلخل بافتی بین ذرات اولیه خاک وجود دارد در حالیکه تخلخل ساختمانی شامل شکافهای میکرو، شکافها، منافذ زیستی و ساختمانهای ماکرو که در اثر شخم به وجود می آید، می باشد . تخلخل بافتی به میزان کمی تحت تاثیر اعمال مدیریتی قرار می گیرد، درحالیکه تخلخل ساختمانی به اعمال مدیریتی مثلشخم، تراکم و سیستم کشت حساس است . دکستر ) (۲۰۰۴ a عنوان کرد که عمدتا شیب منحنی رطوبتی در نقطهعطف ) ) S ، ناشی از تخلخل ساختمانی میکرو است و بنابراین بسیاری از ویژگیهای فیزیکی مهم خاک به طور مستقیم تحت تاثیر شاخص S قرار می گیرند . بنابراین وجود منافذ ساختمانی و در نتیجه مقادیر S بزرگ برای کیفیت خوب خاک ضروری هستند . نتایج ریچارد و همکاران (۲۰۰۱) استفاده از الگوریتم h و θ نقطه عطف منحنی رطوبتی برای اندازه گیری S را تایید می کند .