سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرشهاب شاهمیری – دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
محمدرضا مطش بروجردی – دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

شناسایی شاعر یکی از گرایش های دانش شناسایی نویسنده است که از مسایل مهم در دسته بندی متن و پردازش زبان های طبیعی به شمار می رود . این نوشتار دست آورد پژوهشی با هدف تعیین هوشمند اشعار چهار شاعر بزرگ پارسی » حافظ، خیامی، فردوسی و مولوی « به کمک روش های یادگیری ماشین » درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی « است . برای سنجش کارایی شبکه، دقت تصمیم گیری و تعیین توسط انسان نیز آزموده و نتایج آنها با بازدهی روش های یادگیری ماشین مقایسه شده است . همچنین در هنگام استخراج ویژگی های گوناگون اشعار برای ارزیابی توسط ماشین، کوشش شده تا شیوۀ تفکر انسان برای تشخیص اشعار شاعران شبیه سازی گردد و بدین منظور، نزدیک به ۵۰ ویژگی گوناگون از اشعار ایرانی استخراج شده و در سه دستۀ فیزیکی، مفهومی و آوایی دسته بندی شده است . در این پژوهشبهطور میانگیندقت تعیین شاعر به کمک درخت تصمیم تا %۹۴ و با شبکۀ عصبی تا %۹۵/۹ درستی نیز رسیده، در حالی که دقت تشخیص انسان، در جامعۀ آماری مورد مطالعه، تنها %۳۴/۴ بوده است