سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا زهتابیان – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا اختصاصی – استاد یار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
حسن خسروی – دانشجوی فوق لیسانس بیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده:

فرسایش بادی درمناطق خشک یکی از مهمترین فرایندهای بیابان زایی است که در مدلهای مختلف بیابان زایی بهصورت های مختلف به آن پرداخته شدهاست یکی ا زمهمترین روشها روش مدالوس است این روش یکی از کاملترین و جامع ترین روشهای مبارزه با پدیده بیابان زایی است که تاکنونه در جهان ارائه شدها ست دراین تحقیق مطابق تجزیه و تحلیلی که برروش مورد بحث انجام شد سعی گردید تا شاخص ها و زیرشاخصهای موثر در فرسایش بادی شناسایی شده و مناسب ترین انها انتخاب و در نتیجه شدت فرسایش بادی منطقه با توجه به ارزش دهی به هریک از شاخصها و در نهایت گرفتن میانگین هندسی آن در قالب یک مدل بیابان زایی تعیین شود. با توجه به شاخصهای موردمطالعه درمنطقه کاشان شاخص درصد سنگریزه سطحی بیشترین تاثیر را در افزایش شدت فرسایش بادی داشته است.