سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نادری فسارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهاره روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا
شهاب الدین شریعتمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانش
سیدعلی وصالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانش

چکیده:

در راستای تدوین طرح های جامع مبارزه با خشکسالی انجام مطالعات پایش و ارزیابی خشکسالی از اهمیت خاصی برخوردار است . این پژوهش به منظور تعیین شدید ترین ترسالی ها و خشکسالی های برخی از ایستگاه های استان کردستان در سیکل زمانی سه ماهه، یکساله و دوساله و با استفاده از نمایه SPI انجام شد . نتایج مطالعات فوق نشان داد که در ایستگاه های مورد مطالعه در مقیاس زمانی سه ماهه، شدیدترین ترسالی رخ داده مربوط به ایستگاه سروآباد در ژوئن سال ۱۹۹۲ و شدیدترین خشکسالی رخ داده نیز مربوط به ایستگاه کامیاران در ژانویه سال ۱۹۵۶ بوده است . همچنین در مقیاس زمانی یکساله شدید ترین ترسالی رخ داده مربوط به ایستگاه مریوان دراکتبر سال ۱۹۷۹ و شدید ترین خشکسالی رخ داده مربوط به ایستگاه بیجار در ژولای سال ۱۹۷۸ می باشد . همچنین در مقیاس زمانی دوساله شدید ترین ترسالی رخ داده مربوط به ایستگاه بانه در آوریل سال ۱۹۶۹ و شدید ترین خشکسالی رخ داده نیز مربوط به ایستگاه بیجار در نوامبر سال ۱۹۷۸ می باشد