سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثمین فتح اله نژاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه پلیمر
نادره گلشن ابراهیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه پلیمر
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات و ادوات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در این مقاله میزان تاثیر عوامل مختلف فرایند بر اتلاف فیبر نوری پلیمری تولید شده با روش اکستروژن ، بررسی شده است. برای دستیابی به شرایط بهینه پارامترهای فرایند اسکتروژن، از روش آماری تاگوچی استفاده شده است.پنج متغیر سرعت کشش، دمای حدیده ، سرعت پیچاکسترودر مغزی، سرعت پیچ اسکترودر غلاف و نحوه خنک کردن فیبر، درنظر گرفته شده اند. با توجه به متغیرها و مقدار های آنها، ارایه استاندارد L8انتخاب شد. فیبرهای پلیمری با مغزی SAN و غلاف EVA28% طبق طراحی تاگوچی تولید شدند.
آنالیز واریانس اتلاف فیبر نوری پلیمری نشان داده که از میان متغیرها، سرعت کشش ، خنک کردن فیبر و دمای حدیده، بیشترین تاثیر را در میزان اتلاف فیبر نوری داشته اند. افزایش سرعت کشش در نمونه های تولید شده ، میزان اتلاف در فیبر نوری پلیمری را افزایش می دهد. همچنین کمترین دمای حدیده در فرانید تولید، باعث کمترین اتلاف در فیبرهای تولیدی شده است. خنک کردن فیبرها پس از خروج از حدیده نیز موجب کاهش اتلاف درنمونه های تولیدی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرعت پیچ ها، تاثیر کمی در میزان اتلاف فیبر نوری پلیمری دارد.
بررسی تصویرهای میکروسکوپ الکترونی حاکی از آن است که خنک نکردن فیبر پس از خروج از حدیده، موجب تغییر شکل در سطح مقطع فیبر نوری پلیمری شده و در بعضی موارد باعث آسیب جدی و جدا شدن کامل مغزی و غلاف در حین جمع شدن می شود.