سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا شادمان – دانشجوی کارشناسی فرش، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمی حسینی پور – دانشجوی کارشناسی فرش، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید نصیری پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، هدف بررسی شرایط بهینه ، جهت دندانه دادن و رنگرزی توسط قرمز دانه می باشد. قرمز دانه مهمترین رنگزای حیوانی می باشد که در رنگرزی خامه قالی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به قیمت بالای این رنگزا نسبت به سایر مواد رنگزای طبیعی، دانستن شرایط بهینه مراحل رنگرزی و دندانه دادن الزامی به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، در مرحله اول، شرایط بهینه دندانه دادن را مورد بررسی قرار دادیم. این عملیات را با استفاده از دندانه زاج سفید به انجام رساندیم. متغیرهای بررسی بهینه در این مرحله، مقدار دندانه، مقدار اسید، نوع اسید، مدت زمان، دما، و L:R می باشند. در مرحله دوم به شرایط بهینه رنگرزی جهت کالای دندانه دار شده پرداختیم. متغیرهای بررسی بهینه در این مرحله، مقدار رنگزا، مقدار و نوع اسید، مدت زمان، دما و L:R می باشند. با توجه به عمق رنگ به دست آمده بر کالا مقادیر بهینه تعیین گردید. مقایسه نتایج به صورت بصری صورت گرفته است.