سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرمسعود باقری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشمین پاکدامن – دانشگاه شاهد

چکیده:

در این تحقیق ، روشی برای تنظیم بهینه پارامترهای فرایند جوشکاری بوسیله جستجوی تصادفی کنترل شـده CRSارائـه می گردد که این پارامترهای بهینه فرایند بوسیله آزمایشاتی تعیین می گردند . روش کار بدین صورت است که تعیین پارامترهای فرایند جوشکاری بوسیله مقادیر بدست آمده هندسه جوش در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی همراه با گازمورد بررسی و ارزیابی قرار مـی گیرد . در این روش مقادیر خروجی ( ارتفاع جلـویی حوضـچه، عـرض پـشتی حوضـچهومقـدار عمـق نفـوذ )بوسـیله مقـادیر ورودی پارامترهای فرایند شامل ( نرخ سرعت سیم تغذیه، ولتاژجوشکاری و سرعت جوشکاری ) تعیین می شود .