سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه امینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
نادر بهرامی فر – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
علی دانشی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
فرشید قربانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست

چکیده:

در این مطالعه، بازیافت یون های نیکل از محلول های آبی با بیوماس قارچ Aspergillus niger به صورت جذب سطحی در محیط کشت ناپیوسته مطالعه شد. این قارچقادر به بازیافت فلزات سنگین از محلول های آبی است و آماده سازی با محلول ۵/۰ نرمال سود نیز باعث افزایش ظرفیت جذب می گردد. آزمایشات جذب بیولوژیکی تحت شرایط تعادلی زیر انجام شدند:pH3/1-7/8، بیوماسg/L01/0-75/0و مقدار غلظت اولیه یون های نیکل ppm 5/0-5/37 و شرایط مطلوب برای جذب بهینه pH 5، غلظت بیوماس g/l 38/0 و غلظت اولیه یون فلزی ppm 19 تعیین شدند. طبق نتایج، جذب سطحی نیکل به وسیله بیوماس موثر و بیش از ۲/۶۸ درصد کل نیکل موجود در محلول های آبی با حضور بیوماس A. niger حذف می گردند.