سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه احدی فخر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آنیتا خنافری –
رضا مرندی –

چکیده:

در این تحقیق شرایط بهینه تولید رنگدانه سر اشیا مارسسنس و نوترینت آگار، ۵ پرگنه با رنگدانه BHI و TSA روش پورپلیت از ۳۰ نمونه خاک شهر تهران و حومه بر روی محیط های کشتقرمز جدا شد که با آزمونهای بیوشیمیایی مختلف مطابق با کتاب مرجع برجی در جنس سراشیا قرار گرفتند. در مرحله بعد شرایط، منابع چربی و قند، دما و نوع محیط کشت، در میزان تولید رنگدانه سر اشیا با استفاده از روش PH بهینه محیطی از قبیلاسپکتروفتومتری ماوراء بنفش در طول موج ۵۳۵ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق، بهینه دما را جهت که حاوی منبع چربی قابل ملاحظه ای است seed broth nut Pea معادل ۸ و محیط کشت PH تولید رنگدانه ۲۸ درجه سانتیگراد، معرفی نمود. منابع قندی تغییر قابل ملاحظه ای در روند تولید بیشینه رنگدانه نشان ندادند.