سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام صداقت حور – دانشجوی سابق دکتری باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و ع
عبدالکریم کاشی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه گیلان
علیرضا طلایی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه گیلان
احمد خلیقی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

قره قاط(Vaccinium arctostaphylos L.) گیاه دارویی مفیدی است که سته‌های پربذر تولید می‌کند. به منظور بررسی نیاز سرمایی بذور قره‌قاط و تعیین بهترین شرایط سرمادهی و جوانه‌زنی، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش اقدام به تهیه میکروگرافهایی با میکروسکوپ الکترونی‌نگاره از سطح و شکل بذر قره‌قاط گردید. تعداد بذور هر سته قره‌قاط به طور متوسط ۴۵ عدد بود. اندازه بذور قره‌قاط در میوه های رسیده یکسان نبوده و از خیلی ریز تا ریز دیده می‌شود. بررسی میکروگرافهای الکترونی بذر قره‌قاط نشان داد که این بذور به دو شکل عمده تخم‌مرغی و بیضی شکل قابل مشاهده‌اند. آزمایش شرایط جوانه‌زنی نشان داد که بذور قره‌قاط بعد از سپری‌کردن دوره سرمایی فقط در شرایط تناوب نوری قادر به جوانه‌زنی هستند و در تاریکی مطلق این بذرها قادر به جوانه‌زنی نمی‌باشند. بدین‌ترتیب بذر قره قاط جزء بذور دارای عکس‌العمل مثبت فوتوبلاستیک می‌باشد. آزمون سرمادهی بذر قره‌قاط نشان داد که سرمادهی خشک بذور بمدت ۱۵ تا ۹۰ روز می‌تواند موجب زایل شدن خواب بذر قره‌قاط گردد، هرچند بهترین نتیجه تحت تیمار ۹۰ روز سرمادهی خشک به دست آمد.