سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدخلیل متقی – دانشجوی ارشد ژئوفیزیک؛ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان؛ بخش فی
عبدالرضا قدس – استادیار مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان – بخش فیزیک
حمیدرضا سیاهکوهی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین منحنی میرایی در یک ناحیه و ارائه توابعی برای میرایی دامنه موج ناشی از غیرکشسان بودن زمین و گسترش هندسی موج در چندین دهه اخیر همواره مورد توجه بوده است. با استفاده از دستگا ههای سرعت نگاشت شبکه لرزه نگاری رقومی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ۴۷ زلزله با بزرکگی بین ۳/۲ تا ۳/۹ ریشتر، رویداده ها در ناحیه تهران بررسی و با استفاده از الگوریتم Robust Lowessنقاط تغییر ضریب گسترش هندسی که ناشی از وجود ناپیوستگی های سخت کره است به دست می آید. سپس با استفاده از رگرسیون خطی ضرائب گسترش هندسی و تابع کیفیت موج برشی برای ناحیه تهران ارائه می گردد. نقاط تغییر این ضرائب جهت همخوانی با فرض Hinged Trilinear 106 و ۱۹۱ کیلومتر در نظر گرفته شده است. ضرایب گسترش هندسی در b1=1/1 ، b=-0/4 و در b3=0/9مشاهده گردیده و در نهایت تابع کیفیت موج برشی به صورتQ = 141f 0.64 ارائه می گردد. مقایسة فاکتور کیفیتبرآورد شده با روابط تعیین شده برای سایر نقاط لرزه خیز، بیانگر لرزه خیزی زیاد منطقه است.