سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید بداغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکدة فنی دانشگاه تهران
محمد عطایی – عضو هیئت علمی دانشکدة مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تعیین شیب پایدار یکی از مراحل اولیه و مهم در طراحی معادن روباز م یباشد. معدن چادرملو با ذخیر های بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن در شما لشرق یزد واقع شده و تحلیلهای انجام شده
نشان از ناپایداری دیوار ههای آن در آینده دارد، لذا شیب پایدار برای دیواره های این معدن با استفاده از نرم افزار CLARA تعیین شده است. بدین منظور در ابتدا با توجه به مقاطع زمین شناسی تهیه شده توسط کارشناسان روسی، نقشه لیتولوژی معدن تهیه و زونهای مختلف بر روی دیواره های پیت معدن مشخص شده است. سپس سنگهای منطقه با توجه به خواص ژئوتکنیکی مشابه به ٦ زون تقسیم و با استفاده از رده بندیMRMRو معیار شکست هوک و براون، چسبندگی (c)و زاویة اصطکاک (φ ) برای زونهای مختلف محاسبه شده است. مقادیر مقاومت فشاری ت کمحوره و چگالی
سنگهای مختلف از آزمایشهای انجام شده در معدن بدست آمده است. شیب پایدار با دو منظور طراحی و پایداری در هر مقطع با روش قطعات و با استفاده از نرم افزارCLARA تعیین شدهاست. در روش اول ضریب اطمینان در هر زون برای ارتفاعهای مختلف از ١٥ تا ٢٢٥ متر در شیبهای مختلف و با هدف طراحی محاسبه و بصورت گرافهایی که برای طراحی مجدد معدن استفاده م یشود، ارائه شده است. در روش دوم شیب پایدار برای ۱۴ مقطعی که تحلیل پایداری بر روی آنها انجام شده بود، محاسبه شده است. در نهایت شیب پایدار در هر زون و شیب پایدار سراسری در هر مقطع ارائه شده است.