سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حاتم زاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
سید سعید پورداد – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
جواد حسن پور – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

همواره تنوع ژنتیکی اساس پیشرفت در اصلاح نباتات بوده است . محققین با استفاده از تنوع ژنتیکی جوامع گیاهی روش های صحیح اصلاحی را اجرا می نمایند . بدین منظور تحقیقی با ۵۶ ژنوتیپ گلرنگ در قالب طرح لاتیس مستطیل در ایستگاه سرارود کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تجز یه واریانس نشان داد بین ژنوتی پ ها برای صفت تعداد شاخه فرعی در سطح احتمال ۵% و برای بقیه صفات تحت بررسی در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود دارد، یعنی بین ژنوتیپ ها برای صفات مورد مطالعه تنوع زیادی وجود دارد که این امر م یتواند کارایی انتخاب جهت اصلاح این صفات را افزایش دهد . تجزیه مسیر نشان داد بیشترین اثر مستقیم مربوط به تعداد قوزه در بوته (۰/۵۵۷) بود. چهار عامل در تجزیه عامل ها استخراج شد . بردار بار عامل های مربوط به سه ریشه مشخصه اول نشان داد که سه عامل اول ۹۷/۲% کل واریانس را توجیه می کند، که سهم عوام ل اول و دوم وسوم به ترتیب ۳۵/۱۹۵%، ۳۱/۱۱۴%، و ۳۰/۹۳۰% بود. عامل اول، عامل بهره وری (صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن از بار عاملی مثبت بالا به ترتیب ۰/۹۶۴ و ۰/۹۵۴)، عامل دوم، عامل مخزن (صفات تعداد شاخه فرعی، تعداد قوزه در بوته از بار عاملی مثبت بالا به ترتیب ۰/۹۳۹ و ۰/۸۴۷)، عامل سوم ، عامل سرمایه ثابت گیاه (صفات تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی، تعداد روز تارسیدن وارتفاع بوته بار عاملی مثبت بالایی به ترتیب ۰/۶۸۴، ۰/۸۹۱ و ۰/۹۷۳) نامگذاری شد . تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را به چهار گروه تقسیم نمود . گروه سوم با ۱۷ ژنوتیپ دارای تع داد شاخه فرعی، تعداد قوزه در بوته، عملکرد دانه و روغن، برتر ازمیانگین کل بودند . در نهایت با توجه به نتایج می توان شاخص های گزینش در شرایط دیم را عملکرد دانه در واحد بوته، تعداد قوزه در بوته، تعداد روز تا %۵۰ گلدهی و تعداد روز تا رسیدن معرفی نمود.