سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام هدایتی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بهبود در طراحی برجهای SCCبعنوان دستگاه های تقطیر جدید که امروزه جایگزین دستگاههای تقطیر قدیمی در صنایع غذایی می شوند از نقش مهم
و حائز اهمیتی برخوردار است . از آنجا که مکانیزم انتقال جرم در این برجهـا از نـوع ف یلمـ ی اسـت بررسی مدل ف یزیکی اعمال شده رو ی برج بس یار مهم است . در این پژوهش ه یدرودینامیک جر یـ ان مایع در غ یاب جر یان گاز مورد بررسی قرار داده شده است و بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD 2 پارامترهای لازم بدست آورده شده اند . نتایج برای سرعت گردش ۱۰۰۰ RPM و شدت جریانآب ورودی برابر با ۰/۰۱ متر بر ثانیه بدست آمده است . در این حالت ضخامت فیلم مـایع و ضـ خامت لایه موجی که نقش مهمی در محاسبات ضرایب انتقال جرم دارند محاسبه شده اند . نتایج نشان می دهد که توزیع مایع در کل سینی تقریباً یکنواخت است و ضـخامت فـیلم مـایع و لایـه مـوجی بـا پیشروی در طول سینی کمتر می شود بطور یکه ضخامت فیلم مایع در پائ ین و بالا ی س ینی به ترت یب برابر با ۳ × ۱۰ -۴ و ۵ × ۱۰ -۵ متر و ضخامت لایه موج ی در پائین و بالا ی سین ی به ترتیـب برابـر بـا۱ × ۱۰ -۸ و ۷/۵ × ۱۰ -۷ می باشند . این نتایج تطابق خوبی با مدلهای موجود و داده های تجربی دارند،از نتایج بدست آمده در ا ین تحق یق م ی توان در تخم ین ضـرا یب انتقـال جـرم کلـ ی و موضـع ی در برجهای SCC استفاده کرد