سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهرام قهرمان زاده –

چکیده:

محاسبه نیاز آبی گیاهان از ضروریات هر طرح آبیاری و زهکشی می باشد که برای این کار باید تبخیر و تعرق پتانسیل سطوح گیاهی مرجع را در منطقه برآورد کرد. نظر به اینکه مدلهای مختلف جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل سطوح گیاهی مرجع در اقصی نقاط دنیا با شرایط آب وهوایی و خصوصیات مختلف بوجود آمده اند. برای مناطق مختلف کشورمان نتایج مختلفی ارائه می کنند. برای مشخص کردن بهترین مدل برای منطقه ارومیه، نتایج مدلهای مختلف با مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل چمن در لایسیمتر مقایسهگردیده و بترتیب مدل طشتک تبخیر با ضریب KP ارائه شده توسط کانکا، مدل کریستینسن و هارگریوز با استفاده از طشتک تبخیر و … انتخاب گردیده است.