سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناصر شیریان – دانشجوی دوره دکتری سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی – عضو هییت علمی دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
پیمان آق تومان – عضو هییت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی
وحید چگینی – عضو هیئت علمی مرکز ملی آقیانوس شناسی

چکیده:

در این تحقیق تأثیر امواج نامنظم دریا بر میزان بازتاب امواج از موج شک نهای توده سنگی شکل پذیر مورد بررسی قرار گرفته است. موج شکن شکل پذیر، نوعی موج شکن است که نیمرخ اولیه آن در اثر برخورد امواج تغییر شکل پیدا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل آزمایشگاهی در فلوم موج انجام شده است. امواج تابیده شده به مدل مقطع موج شکن، نامنظم با طیف انرژی JONSWAP بوده است. برای بررسی تأثیر مشخصات امواج بر میزان بازتاب امواج، از امواج نشکسته، شکنا و شکسته شده استفاده شده است. محدوده ارتفاعات موج ۴ تا ۱۴ سانتی متر و پریودهای میانگین ۰/۹ تا ۱۷ ثانیه در آزمایشگاه درنظر گرفته شد هاند. جهت اجرای مصالح لایة آرمور، از سنگ با دانه بندی های به ترتیب ۱/۴۴،۱/۸۲ و ۱/۱۴=D85/D15 و محدودة پارامتر اسمی نفوذپذیری ۱۰≤ Dn50A Dn50C≤ و ۱۰ Dn50A Dn50C ≥و۱ استفاده شده است. برای بررسی تأثیر شیب سازه، شیب های ۱:۲،۱:۱/۱۲۵ و ۱:۲/۵ با مقیاس ۱:۵۰ مورد آزمایش قرار گرفته اند و به منظور بررسی اثر مقیاس، چند آزمون شاخص با مقیاس ۱:۳۰ تکرار شده است. تعداد امواج تابیده شده به مدل سازه از ١٠٠٠ تا ٦٠٠٠ موج در نظر گرفته شده و مجموعًا تعداد ١٢٠ آزمایش انجام شده است. نتایج آزماشگاهی به صورت نمودارها و روابط ضرایب بازتاب ارایه و به کمک روشهای رگرسیونی خطی چندگانه، فرمولهای جدیدی به داده های آزمایشگاهی برازش داده شده است،که در این مقاله ارایه می گردد.