سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم کرم الدین – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

چکیده:

برای مدل سازی ترمودینامیکی فازهای مایع و گاز در هیدرات های گازی ، به دلیل وجود مولکول آب ، استفاده از قانون اختلاطی که تاثیر قطبیت مولکول ها را در نظر می گیرد مناسب تر به نظر می رسد . در این تحقیق از روابط ارائه شده توسط دانش و همکاران به عنوان قاعده اختلاط استفاده شده و پارامترهای اثر متقابل دوتایی در این قوانین برای معادلات حالتPR VPT و SRK با توجه به داده های تجربی تعادل فازی ، بهینه شده و دقت معادلات حالت نام برده و قانون اختلاط مربوط به آن ، برای هیدارت گازی متان و اتان بررسی و با هم مقایسه شده است . مطابق نتایج به دست آمده ، معادلهVPT برای پیش بینی خواص فاز مایع و معادلهSRK برای پیش بینی فشار تعادلی دقت بیشتری دارند . درصد خطای معادلهSRK در هیدارت متان ۹۹ ، ۷% و در هیدارت اتان ۸۴ ، ۱۳% است .