سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا رضایی – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مرکز شیراز
علی اکبر کامگار حقیقی – استاد بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis L.) در منطقه باجگاه واقع در شمال شرقی شیراز با ۱۸۱۰ متر ارتفاع از سطخ دریا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار در ۴ تکرار در خاکی با بافت متوسط انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از تیمار ۱- آبیاری جویچه ای بدون تنش رطوبتی . تیمار ۲- آبیاری جویچه ای با تنش رطوبتی در مرحله سبزینه ای. تیمار ۳- آبیاری جویچه ای با تنش رطوبتی در مرحله گلدهی . تیمار ۴- آبیاری جویچه ای با تنش رطوبتی در مرحله غلاف دهی. تیمار ۵-آبیاری جویچه ای با تنش رطوبتی در مرحله پر کردن غلاف.
مقدار تبخیر و تعرق بوسیله روش بیلان آبی با استفاده از نوترون متر در طول دوره رشد اندازه گیری شده و پس از برداشت محصول و تعیین مقدار دانه تولید شده ضرایب حساسیت گیاه در تنش رطوبتی با استفاده از روابط :
؟؟؟
مورد بررسی قرار گرفتند ضرایب حساسیت بر اساس رابطه بین عملکرد نسبی دانه و تبخیر تعرق نسبی در دوره های مختلف رشد سبزینه ای ، گلدهی، غلاف دهی و پر کردن غلاف به ترتیب ۱/۲۱۲، ۰/۱۸۶، ۰/۲۰۳، و ۰/۲۷۳ بدست آمده است. ضرایب حساسیت نسبی گیاه بر اساس رابطه بین عملکرد نسبی دانه و تعرق نسبی در دوره های مختلف رشد سبزینه ای ، گلدهی، غلاف دهی و پر کردن غلاف به ترتیب ۰/۰۰۶، ۰/۷۴۳، ۰/۱۹۱ و ۱/۰۲۱ بوده است. از روابط بدست آمده می توان با استفاده از برنامه های کامپیوتری مختلف میزان عملکرد در شرایط مختلف تنش رطوبتی را تخمین زد.