سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد شاکر خطیبی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
پرویز منجمی – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش به منظور ضرایب سینتیکی و تصفیه پذیری بیولوژیکی پساب صنعتی حاوی اتیلنم گلیکول اجام گردید .مطالعات در مقیاس پایلوت و با استفاده از چهار راکتور SBR از جنس پلکسی گلاس تحت بارگذاری های مختلف انجام پذیرفت . جهت تامین منبع ازت و فسفر به ترتیب از اوره (CH4N2O) و دی پتاسیم هیدروژن فسفات (K2HPO4)استفاده شد. راکتور شماره ۱ جهت بررسی عملکرد سیستم ، در نوبتهای مختلف با زمانهای ماند ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ ساعت و غلظت COD مرودی ۱۰۰۰mg/l بارگذاری شد. در راکتور ۲ نیز کارکرد سیستم با همان زمانهای ماند و غلظت COD ورودی ۲۰۰۰mg/l تجربه شد. در راکتور ۳ ، عملکرد سیستم در زمانهای ماند ۱۲ ، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ ساعت و غلظت COD مرودی ۳۰۰۰mg/l و رد راکتور ۴ نیز کارکرد سیستم در همان زمان های ماند و غلظت COD ورودی ۶۰۰۰mg/l تحت بررسی قرار گرفت . در نهایت ضرایب سینتیکی برای زمانهای ماند بهینه تعیین گردید. نتایج بدست آمده ناشان داد که سیستم مورد مطالعه در زمانهای ماند هیدرولیکی ۱۲ و ۱۸ ساعت و غلظت COD ورودی ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰mg/l و زمانهای ماند هیدرولیکی ۱۲ ، ۱۸ و ۲۴ ساعت و غلظت COD ورود ی۳۰۰۰ و ۶۰۰۰mg/l قادر نیست پسابی رد محدوده استانداردهای تخلیه به منابع پذیرنده تولید نماید سیستم در زمان ماند ۲۴ ساعت و سن لجن حدود ۲۰ روز بهترین شرایط رابرای راکتور ۱ و ۲ نشان داد. همچنین در زمان ماند ۳۶ ساعت و سن لجن حدود ۳۰ روز بهترین راندمان حذف COD در راکتور ۳ و ۴ فراهم گردید . ضمن اینکه در تمامی راکتورها ، راندمان حذف COD بالای ۹۲% بوده و ضرایب Y و Kd در زمان ماند ۲۴ ساعت به ترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) و برای زمان ماند ۳۶ ساعت به ترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) بدست آمد.