سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی نقی زاده – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا
امیرحسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا

چکیده:

بیورآکتورهای غشایییکی از ر و شهای نوین و پیشرفته در تصفیه فاضلاب می باشن د . بیورآکتور غشایی مستغرق (SMBR) که در آن غشاها مستقیماً در داخل تانک هوادهی قرار می گیرند، به علت مزایای متعدد آن، از جمله کیفیت خروجی بهتر و مطمئن تر و جانمایی کمتر در طی سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است . در واقع این سیستم توانایی بالایی در حذف آلاینده های آلی، غیرآلی و موادبیولوژیکی دارند . در این مطالعه ضرایب سنیتیکی بیورآکتور غشایی مستغر ق (SMBR) در تصفیه فاضلاب شهری را در زمان های ماند هیدرولیکی مختلف بررسی نمودیم . این پارامترها ما را در طراحی و راهبری این سیستم هدایت میکنن د . پس از طی فاز مطالعات مقدماتی، سیستم در مقیاس پایلوت ساخته و به مدت ۳ماه راهبری شد . فاضلاب سنیتیکی مورد نظر وارد راکتور شده و در چهار زمان ماند هیدرولیکی مختلف مقادیر سوبسترای خروجی، جرم سلولی داخل سیستم و پارامترهای مربوطه پس از رسیدن سیستم به حالت پایداری، به مدت هشت روز اندازه گیری شد . غلظت COD ورودی و MLVSS در کل زمانهای ماند هیدرولیکی ثابت نگه داشته شد . متوسط مقادیری که در این تحقیق ارائه شده اند شامل میانگین هندسی داده های جمع آوری شده در روزهای مختلف نمونه برداری می با شند. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق، ضرایب سنیتیکی که بر اساس ماده غذایی قابل تجزیه بیولوژیکی درLVSS=5000mg/L تعیین شده است عبارتند ا ز μ max و Ks ، Kd ،Y که به ترتیب ۰/۶۷ day)05و mg COD/l65/6 و ۱/۸۶day-1 با میزان حذف COD بیش از ۹۷ درصد ا ست. اعداد بدست آمده در محدوده رابطه موناد که به طور گسترده برای تعیین ضرایب سنیتیکی توسط انجمن IAWPRC برای مدلینگ سیستم لجن فعال به کار می رود، قرار گرفت.