سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی میرمهدی – کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی
عیسی جهانگیر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

حوضه آبریز مارون از حوضه های آبریز مهم کشور به شمار می آید به طوری که نقشی حیاتی در بخش کشاورزی و تولید انرژی دارد . در این بین تعیین خصوصیات هیدرولوژیکی این حوضه آبریزمی تواند کمک موثری در مطالعات آتی این حوضه داشته باشد . در این تحقیق با در نظر گرفتن سه زیرحوضه ایدنک ، بهبهان و چم نظام و با استفاده از مدل ریاضیhec – hms، ضرایب شماره منحنی CN، زمان تاخیر Tlag و همچنین ضرایب ماسکینگام را برای هر زیر حوضه بدست آورده و آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم در پایان این ضرایب می تواند در واسنجی مدل های هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد