سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی میرمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
عیسی جهانگیر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
رحیم آورند – کارشناس ارشد سازمان آب و برق استان خوزستان

چکیده:

حوضه آبریز مارون از حوضه های آبریز مهم کشور به شمار می آید به طوری که نقش حیاتی در بخش کشاورزی و تولید انرژی دارد. در این بین تعیین خصوصیاتهیدرولوژیکی این حوضهآبریز می تواند کمک موثری درمطالعات آتی اینحوضه داشته باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن سه زیر حوضه ایدنک، بهبهان و چم نظام و با استفاده از مدل ریاضی hec-hms ضرایب شماره منحنی (CN) ، زمان تاخیر (Tlog) و همچنین ضرایب ماسکینگام را برای هر زیر حوضه بدست آورده و آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم درپایان این ضرایب می تواند درواسنجی مدل های هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.