سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
نسیبه سلطانی – دانشجوی تکنولژی آبیاری، گروه آب و خاک ، مجتمع آموزشی وزارت جهاد کشاورز

چکیده:

در مقاله حاضر، اثر پارامترهای مختلف مانند، سرعت نزدیک شدن، درصد انقباض سرریز، تنش سطحی بر تغییر ضریب آبگذری بررسی و آزمایش شده است. با استفاده از میز هیدرولیکی دبی در دامنه ۰/۱۳۰ – ۱/۲۳۰ لیتر بر ثانیه و باپنجعرض متفاوت در دامنه ۰/۰۸<b/B<0/40 (b عرض سرریز و B عرض کانال جریان)، آزمایش ها انجام شده است.
نتایج نشان می دهد که در مقادیر h/(h+p) با افزایش نسبت ارتفاع آب روی سرریز به ارتفاع آب درون کانال، مقدار ضریب کاهش یافته و برای مقادیر بیشتر از مقدار فوق افزایش نسبت فوق تاثیر قابل توجهی در ضریب آبگذری ندارد. آنالیز آماری داده ها، رابطه ای بر حسب سرعت نزدیک شدن جریان، درصد انقباض سرریز و اثر تنش سطحی در تخمین ضریب آبگذری را با دقت خوبی ارائه می کند. رابطه پیشنهادی با روابط SIA (1926) , Sargginson (1973), Bos (1976) مقایسه و با داده های آزمایشگاهی تطابق داده شده است.