سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسدالله عبدی دهکردی – کارشناس ارشد مکانیک رشته طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر اداره
توحید محمودی – دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن – دانشگاه علم و صنعت معا

چکیده:

مساله جازنی چرخ و محور یکی از زمینه های مهم تحقیقات انجام گرفته در راه آهن می باشد . در این مقاله جازنی پرسی چرخ و محور با هذف تعیین ضریب اصطکاک کولمب بین فلزی به منظور کاهش صدمات بین چرخ و محور در هنگام فرایند مونتاژ و دمونتاژ مورد بررسی قرار گرفته است . مقادیر ضریب اصطکاک بین فلزی در مراجع گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است اما استفاده از فیلم روغن به منظور کاهش ضریب اصطکاک و در نتیجه نیروی جازنی در این مراجع، به اثر فیلم روغن اشاره چندانی نشده است . مدل کردن فیلم روغن در سطح تماس بین چرخ و ریل بسیار پیچیده بوده و برای بدست آوردن ضریب اصطکاک در این حالت تنها به ضریب اصطکاک بین فلزی معادل با در نظر گرفتن اثرات فیلم روغن بسنده می شود . به منظور تعیین ضریب اصطکاک مدل المان محدود چرخ و محور در هنگام فرایند جازنی تهیه شده و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است . با تغییر مقدار ضریب اصطکاک بین چرخ و محور و مقایسه مقدار نیروی جازنی با شرایط واقعی، می توان ضریب اصطکاک بین فلزی را با در نظر گرفتن اثرات فیلم روغن بدست آورد .
مقادیر ضریب اصطکاک بدست آمده را می توان برای تخمین مقدار نیروی لازم برای جازنی و همچنین مدل سازی جازنی محور در چرخ و بدست آوردن توزیع تنش بین آن دو مورد استفاده قرار داد