سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد پورسینا – استادیار – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد .
افشین منوچهری فر – استادیار – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

چکیده:

تحلیل فرآیندهای شکل دهی به پارامترهایی نظیر شکل اولیـه مـاده، شـکل قالبها، اصطکاک، دمای شکل دهی، سرعت شکل دهی و معـادلات متـشکله بستگی دارد . در این مقاله روشی جدیدی بـرای تخمـین ضـریب اصـطکاک مبتنی برتئوری حد بالایی ارایه شده است . در این روش ضریب اصطکاک بر اساس ابعاد هندسی قطعه نهایی در فرآیند کله زنی اندازه گیری می شـود . بـه منظور افزایش دقت روش ارایه شده، فرآیند کلهزنی توسط تئوری حد بالایی بر اساس دو میدان سرعت نمایی و سهموی تحلیل میشود و در پایان نتایج این روش با نتایج حاصل از آزمایش حلقه و نتایج تجربی بـه دسـت آمـده از دستگاه دیلاتومتر مقایسه میشود