سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ستار قادر – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا سرشار – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با استفاده از مقادیر آزمایشگاهی سرعت رشد و انحلال, پارامترهای کلی شدت رشد و انحلال کریستال های سولفاتمضاعف پتاسیم و آلومینیم با برازش کردن مقادیر بر روابط RD= KD (-DC)d , rg (kg(Dc)G تعیین شدند.سرعت های رشد و انحلال کریستال های سولفات مضاعف پتاسیم و آلومینیم در یک ظرف بستر سیال در مقیاس آزمایشگاهی توسط گارساید و همکارانش بدست آمده اند[ ۲]. برای تعیین مرحله کنترل کننده فرایند با استفاده از یکبرنامه کامپیوتری پارامترهایkr ,kdو بدست آمدند. به دلیل کوچک بودن ثابت واکنش سطحی نسبت به ضریبانتقال جرم فیزیکی نتیجه می شود که مرحله واکنش کنترل کننده اصلی فرایند رشد کریستال ها می باشد. در پدیده انحلال سولفات مضاعف پتاسیم و آلومینیم نیز مشابه این نتیجه به دست آمد و معلوم شد که این فرایند نیز توسط یک واکنش سطحی درجه اول کنترل می شود. انحراف استاندارد مابین مقادیر شدت رشد بدست آمده از رابطه RG=Kr(DC-RG/Kd)r و مقادیری که از ازمایش بدست امده بر رابطهRG=KG(DC)g برازش شده اند کمتر از ۰/۰۰۰۸ محاسبه شد.