سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عظیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، مهندسی شیمی،‌بخش مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، مهندسی شیمی،‌بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در رآکتور بستر ثابت ارائه شده است. بدین منظور ذرات kc در این تحقیق یک راه ساده برای یافتن ضریب انتقال جرم اکسید کروم Cr2O3در معرض اکسیژن هوا قرار گرفته و واکنش زیر اتفاق می افتد:
Cr2O3+3/2O2=2CrO3
با استفاده از داده های آزمایشگاهی سرعت واکنش بدست آمده است. در این روش با توجه به سرعت واکنش در ابتدای آزمایش اکسیداسیون Cr2O3ضریب انتقال جرم در رآکتور بدست آمده است و این مقدار برای تمام آزمایش ها در شرایط ،مختلف انجام شد و این مقادیر تجربی ضریب انتقال جرم با مقادیر محاسبه شده از روابط ریاضی و مدل های ارائه شده برای راکتورهای بستر ثابت –که در کتابها و مقالات مختلف آمده است و شرایط هیدرودینامیکی مشابه شرایط این تحقیق- مقایسه شده است.