سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهند
سیدحسین نوعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهند
حسن زارع علی آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهند
محمد قاسمی –

چکیده:

در این مقاله، ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی بر روی دسته لوله‌ای پره‌دار یک مبادله‌کن حرارتی ترموسیفونی هوا ـ مایع با آرایش مربعی ترموسیفون‌ها مورد مطالعه قرا گرفته است. پس از محاسبه ضریب انتقال حرارت جابه جایی بیرونی بر روی دسته لوله های پره دار در قسمت تبخیر کننده مبادله کن حرارتی در شرایط متفاوت (با استفاده از روش LMTD)، تأثیر تغییرات عدد رینولدز و دمای جریان سیال گرم بر روی عدد ناسلت جریان سیال گرم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار عدد رینولدز و نیز با افزایش دمای جریان سیال گرم ورودی، ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره دار افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج تجربی به دست آمده با نتایج سایر محققان مقایسه شده و به طور کلی مشخص شده است که مقادیر تجربی به دست آمده توافق خوبی با روابط موجود دارند.