سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر حمیدی – دانشیار گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی -دانشگاه تهران
امیرعلی پوستچی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشکده فنی -دانشگاه تهران

چکیده:

انتقال حرارت پایدار برای مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز و تاثیرحضور اسپارژر بر ضریب انتقال حرارت بدون همراهی فاز گاز در مخزن مجهز به همزن مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته می شود.مخزن استوانه ای با کف تخت، مجهز به چهار بافل غیر استاندارد متقارن می باشدو به منظور سرمایش مخلوط از یک ژاکت ساده استفاده می شود.برای اختلاط مؤثرمخلوط سه فازی یک همزن چهار تیغه ای محوری از نوعPitched blade turbine بکار گرفته میشود.سه مادۀ ماسه، آب و هوا به ترتیب به عنوان فاز جامد، مایع و گاز انتخاب شده اند. هوا از یک اسپارژرحلقه ای که
در پایین ودر فاصله ای دور از همزن قرار گرفته است به داخل مخلوط دو فازی جامد-مایع واردمی شود. به منظور مشاهده اثرات تغییرات سرعت چرخشی همزن بر ضریب انتقال حرارت مقادیرسرعت همزن ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ دور بردقیقه در نظر گرفته شده است.با توجه به تاثیر بسزای حضور ذرات جامد بر هیدرودینامیک اختلاط اثرات تغییرات قطر ومیزان غلظت ذرات جامدبرضریب انتقال حرارت در اندازه های ۰/۱، ۰/۲و ۰/۴میلیمتر و در درصدهای جرمی۲/۱۴ ، ۶/۶ و ۱۰/۳ از ذرات جامد مورد آزمایش قرارگرفته است.حضور فاز گازی در مخلوط دوفازی جامد-مایع وتاثیر آن بر ضریب انتقال حرارت مخلوط توسط تغییرات عدد جریان( ۳(Qg/Nd که گستر ه آن بین ۰/۰۰۸ تا ۰/۰۲ است مورد بررسی قرار می گیرد.