سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میرزائی نصیرآباد – دانشجوی دکتری معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا کاکائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز حسنی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در تحلیل مسائل مکانیک شکست تعیین ضریب تمرکز تنش امری ضروری بوده و عموما با استفاده از یک روش عددی محاسبه میشود. در این مقاله با استفاده از روش عددی بدون مش گالرکین و در محدوده رفتار ارتجاعی خطی، ضریب تمرکز تنشِ مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش برونیابی جابجائی تعیین شده است. برای مدلسازی درزه ها با استفاده از روش بدون مش گالرکین، از معیار قابلیت دید و برای اعمال شرایط مرزی از ضرایب لاگرانژ استفاده گردید. برای ارزیابی روش بدون مش گالرکین و روش برونیابی جابجائی، ضریب تمرکز تنش در نمونه حاوی درزه افقی تحت بارگذاری کششی محاسبه و مورد بحث قرار گرفت. جواب روش برونیابی جابجائی با ۲/۶% اختلاف نسبت به روش تحلیلی از دقت بسیار خوبی برخوردار است. مقایسه نتایج روش بدون مش گالرکین با روش تحلیلی و روش المان محدود مبین اینست که این روش از دقت بالائی برخوردار بوده و میتواند به عنوان یک ابزار کلیدی در حوزه مکانیک شکست سنگ بکار گرفته شود