سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا کبیری سامانی – دانشجوی دکتری هیدرولیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش تشابه ناقص (Incomplete Self Similarity, ISS) و بهره گیری از اطلاعات آزمایشگاهی مختلف جمع آوری شده، معادله ضریب دبی سرریزهای جانبی در حالت کاهش دبی با شرایط هندسی و هیدرولیکی مختلف ارائه می گردد. مشخصه های هندسی سرریز و هیدرولیکی جریان با استفاده از آنالیز ابعادی و اعمال تئوری تشابه ناقص همراه با بهره گیری از نرم افزار SPSS، تعیین و ارائه می گردد. در انجام این تحقیق با روش سعی و خطا به داستخراج معادلات مختلف، اقدام شده و بهترین رابطه معرفی می شود. در ادامه بهترین رابطه استخراج شده بات روابط محققین پیشین مقایسه و مزایای این مدل در مقایسه با روابط موجود ارائه می گردد. نتایج بررسی نشان داده است که، ارتباط و سازگاری بسیار خوبی بین اطلاعات آزمایشگاهی جمع آوری شده و تخمین های حاصل از روابط ارائه شده در این تحقیق وجود دارد و بنابراین روش ISS به عنوان روشی مناسب و قدرتمند و نرم افزار SPSS به عنوان ابزاری کارآمد در چنین مواردی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.