سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سرریز جانبی یکی از قدیمیترین سازه های هیدرولیکی است که به عنوان یک سازه انحرافی دررودخانه ها و کانالها استفاده می شود. این نوع سرریز در کنارة کانال تعبیه شده وهنگامی کهارتفاع آب به تراز تاج سرریز می رسد به طور اتوماتیک مازاد آب از کانال اصلی منحرف می شود. در معمولترین نوع سرریز های جانبی،سرریز به صورت موازی جهت جریان در کانال اصلی قرار می گیرد که در این حالت خروجی جریان به کانال انتقال دارای زاویه تقریبا قائمه نسبت به کانال اصلی می باشد. برای افزایش راندمان سرریز جانبی (ضریب دبی سرریز)می توان آن را بصورت مایل در دیواره کانال قرار داد. جهت تخمین دبی عبوری از سرریز نیاز به تعیین ضریب دبی سرریز است که این ضریب به صورت تجربی بدست می آید. در این مقاله رفتار هیدرولیکی سرریزجانبی مایل در زوایای مختلف جهت دستیابی به بالاترین ضریب دبی، مورد بررسیقرار می گیرد. نهایتا رابطه ضریب دبی بر حسب متغیرهای هندسی و هیدرولیکی جریان ارائه شده است.