سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی نکویی –
سیدمحمود برقعی –

چکیده:

سرریزهای جانبی سازه های هیدرولیکی می باشند که به خصوص در کنترل دبی جریان مورد استفاده قرار می گیرند. این سازه های انحرافی در کناره کانالها تعبیه شده و از زمانی که ارتفاع آب به تاج سرریز می رسد شروع به کار نموده و آب اضافی را از جریان سیستم بطور جانبی خارج می نمایند. نوع دیگری از سریز ها بصورت منقاری یا کنگره ای در شرایط دارای محدودیتهای طولی به کار می روند. در سرریزهای جانبی جهت تعیین دبی خروجی یافتن ضریب دبی سرریز جانبی نیاز می باشد. که معمولاً بصورت تجربی تعیین می گردد. در تحقیق حاضر ضریب دبی نوع جدیدی از این نوع سرریزهاکه سرریزهای جانبی منقاری می باشد بصورت تجربی بررسی شده است به علت بالا رفتن طول موثر به طول ظاهری در سرریز جانبی منقاری، این نوع سرریزها می توانند کارایی زیادی داشته باشند در این مقاله با تاثیر طول بازشدگی، ارتفاع و طول موثر سرریز در دبی ها و اعداد فرود مختلف روآبطی بااستفاده از تحلیل داده ها از طریق Partial Least Square (PLS) جهت تعیین ضریب این نوع سرریز ارائه شده است