سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاپور طاحونی – استادیار دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرزاد جلال الدین – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اطمینان از عملکرد مناسب برج خنک کننده برای کارکرد مستمر نیروگاه بسیار با اهمیت است. در طراحی سازه برج خنک کننده، بسته به منطقه احداث، ممکن است که بار زلزله نسبت به بار باد تعیین کننده باشد. روش های معمول تحلیل این نوع از سازه در مقابل بار زلزله، روش استاتیکی معادل، روش طیفی و تاریخچه زمانی است. اختلاف نظر عمده میان آیین نامه ها و روش های محاسباتی، ضریب رفتار (R) می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ضریب رفتار (R) برای نمونه خاصی از برج خنک کننده با پایه های X شکل می باشد. نمونه مطالعاتی ( برج خنک کننده نیروگاه شریعتی مشهد ) به کمک نرم افزار Sap2000 مدلسازی می شود. در مدلسازی، غیرخطی مصالح تنها به ستونها، اختصاص داده می شود. با استفاده از روش بار افزون، منحنی ظرفیت سازه بدست می آید که این منحنی نقش اساسی در تعیین ضریب رفتار (R) و شکل پذیری (µ) دارد. در نهایت نتیجه گیری می شود که ضریب رفتار بدست آمده از نمونه مطالعاتی با ضرایب پیشنهادی آیین نامه های ۲۸۰۰ ایران و IBC مطابقت دارد و پیشنهاد آیین نامه ACI برای طراحی این نوع از سازه ها دست بالا می باشد