سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشته غفاری موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
جواد گیوی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مهدی نادری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در سالهای اخیر پیشرفت سریع در فن آوری سیستم اطلاعات جغرافیایی سبب تسریع کشف تعاملها و روابط شده است . بویژه اینکه به وسیله این فن آوری می توان هر کدام از عوامل مورد نظر را به صورت یک لایه اطلاعاتی جداگانه در تقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار داد .
از آنجا که اساس تشکیل واحدهای ژئوپدولوژی متؤثر از درصد متفاوتی از تعامل فاکتورهای محیطی و خاکسازی است لذا می توان گفت قرار گرفتن یک خاک در یک موقعیت ژئوپدولوژی تاثیر پذیری متفاوتی را نسبت به فرسایش، از خود نشان می دهد . تهیه لایه اطلاعاتی واحدهای ژئوپدولوژی و ضریب فرسایش پذیری بدست آمده از فرمول ویشمایر (۱۹۶۵) می تواند درتشخیص تقابل ها موثر باشد . یکی از معادلات مهم برآورد فرسایش خاک معادله ویشمایر و اسمیت است که بر مبنای همبستگی بین درصد سیلت، شن خیلی ریز، ماده آلی، ساختمان و نفوذپذیری خاک استوار است