سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی ومهندسی- بخش مهندسی شیمی
فرهاد قائم مقامی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی ومهندسی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

اهمیت مصرف انرژی در خشک کنها ایجاب می کند که چگونگی تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی نظیر دما و سرعت گاز خشک کننده بر فرایند خشک کردن , مورد بررسی قرار گیرد . دراین مقاله ، نفوذپذیری رطوبت در فرایند خشک کردن نخود سبز در خشک ک نهای بستر سی ال مورد مطالعهقرار گرفته است . برا ی ای ن منظور ی ک خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی طراح ی و ساخته شده و آزمایشها بوسیله آن انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش دما ی هوای خشک کننده می زان نفوذ پذیری رطوبت افزایش م ی یابد. همچنین مشاهده می شود که با افزایش سرعت هوا، انرژی فعالسازی لازم برای فرایند خش ک کردن کاهش یافته وبنابراین ضریب نفوذ افزایش می یابد . در نهایت با استفاده از مدل آرنیوسی روابطی برای تعیین ضریب نفوذ بر حسب دما و انرژی فعالسازی (سرعت) در سرعتهای ۱۲،۱۱ و ۱۳ متر بر ثانیه, ارائه شده است.