سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین و رئیس مرکز

چکیده:

کم آبیاری تاثیر شدیدی در دوره رشد گیاه بر کمیت ، کیفیت ،توسعه ریشه و هم چنین دینامیک عملکرد محصول خواهد داشت و شاخص حساسیت نمایشی از حساسیت نسبی تاثیر کم آبیاری در دوره خاص از رشد گیاه بر عملکرد محصول می باشد . (Shurong et al 1999) ضریب واکنش عملکرد محصول توسط رابطه بین عملکرد گیاه و تنش آبی که ناشی از کم آبیاری در دوره خاص یا کل دوره رویش گیاه اتفاق بیافتد تعریف می شود و دانستن رابطه اولیه برای اعمال یک مدیریت مناسب از منابع آب بسیار مفید خواهد بود .) ). (Dirkroes 2002 تنش آبی درگیاه سیب زمینی با سایر گیاهان فرق دارد زیرا که اعمال تنش آبی در این گیاه باعث کاهش عملکرد غده و کم شدن کیفیت آن می شود و این عمل می تواند بر سود حاصل از دوره های رشد در اثر تنش آبی تاثیر بگذارد و بعضا بازارپسندی گیاه را با مشکل مواجعه نمایند ( ابراهیمی پاک و همکارانShock 2002, 1383)