سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور تعیین ضریب واکنش عملکرد چغندر قند (ky) رقم منوژرم تکنیکی ۷۲۳۳ به کم ابیاری در دوره های مختلف رشد در ناحیه شهرکرد،ازمایشی بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با تیمارهای کم آبیاریدرپنج سطحی شامل E0 (آبیاری کامل)، E1 (85 درصد)، E2 (70 درصد)، E3 (55 درصد) و E4 (30 درصد) تبخیر و تعرق واقعی گیاه چغندرقند حاصل از لایسیمتر در سه آزمایش جداگانه در مراحل رشد گیاه شامل T1 : دوره رشد برگی (۸۰ تا ۱۰ برگی)، T2 : دوره رشد ریشه (۵۰ روز دوم کاشت ) و T3: دوره ذخیره سازی قند در ریشه (۴۵ روز آخر رشد) بودنددر سه سال زراعی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ انجام شد. تبخیر و تعرق گیاه مرجعو تبخیر و تعرق واقعی گیاه چغندر قند توسط لایسیمتر زه کش دار از روش بیلان رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه نوترون مترتعیین گردید. پس از برداشت محصول عملکرد اجزاء عملکرد محصول تعیین شد و سپس ضریب واکنش گیاه چغندرقند با استفاده از رابطه ۱-y/ym= Ky (1-ET/ETm) محاسبه گردید. حداکثر عملکرد محصول چغندرقند در تیمار آبیاری کامل برابر با ۵۲۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و حداقل آن برابر با ۲۴۶۰۰ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار ۷۰ درصد آب ابیاری در دوره دوم رشد گیاه است.تبخیر و تعرق واقعی گیاه چغندرقند برابر با ۱۰۴۱ میلی متر بدست امد و حداقلتبخیر و تعرق گیاه برابر با ۶۲۵ میلی متر در تیمار E4T2 بود مقادیر (Ky) یا ضریب واکنش عملکرد گیاه چغندرقند با توجه به تیمارهای کم آبیاری برای دوره اول رشد گیاه بین ۰/۳۴ تا ۱/۲۷ و برای دوره دوم رشد گیاه ۰/۳۴ تا ۱/۳۹ و برای دوره سوم رشد گیاه بین ۰/۳۴ تا ۱/۲۸ می باشد لیکن برای کل دوره روویش گیاه برابر با ۱/۳۹می باشد.