سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین و رئیس مرکز

چکیده:

حساسیت عملکرد به تنش آبی از عوامل طبیعی است که از طریق ضریب واکنش عملکرد گیاه (Ky) ویا رابطه نسبی کاهش عملکرد محصول به کاهش نسبی تبخیر و تعرق بیان می شود و یا مقدار (Ky) واکنش عملکرد در مقابل آب مصرفی از لحاظ کمی تحت عنوان ضریب واکنش عملکرد محصول به آب مصرفی بیان می شود و به صورت مدل ریاضی عملکرد محصول – آب مصرفی برای ارزیابی استفاده بهینه از آب تحت شرایط کم آبیاری و عوامل موثر بر آن انتخاب می گردد و به دلیل اینکه اینگونه مدلها تجربی هستند اساس و پایه مدیریت منطقی مصرف آب را در ارتباط با
تولید محصول را تشکیل می دهند و لازمه استفاده از این مدلها بدست آوردن ضریب Ky برای طول دوره رشد گیاه(Hiler et al 1971,Stewart et al 1977) . ضریب واکنش عملکرد گندم پائیزه برای دوره های مجزا گل دهی ،تشکیل دانه و رویشی برای به ترتیب ۰/۶ ، ۰/۵ و ۰/۲ و برای گندم بهاره ۰/۶۵ ، ۰/۵۵ و ۰/۲ بدست آمده است و برای کل دوره رشد گندم پاییز ۱ و گندم بهاره ۱/۱۵ ارائه شده است (Doorendos et al 1988) و مقدار Ky برای یک رقم گندم پاکوتاه زمستانه ۱/۲۹ بدست آمده است ) ) Singh 1981 و برای کل فصل رویش جو برابر با ۱/۲۵ بدست آمده است ( باغبان زاده دزفولی (۱۳۷۵ و مقدار ضریب حساسیت گندم رقم مهدوی برای دوره پنجه زنی ۰/۴۵ ، برای دوره ساقه دهی ۰/۵۶ و برای دوره تکامل دانه /۴۸ بدست آمده است ( اسدی و همکاران۱۳۸۲ )